Cameroon National Anthem in Mambila

The Cameroon National Anthem in Mambila (Jù Bà də Somié)

Hymne National de Cameroun en langue Mambila

 

Kámerûn-e, nùnùg ndɔ̀ŋ bɔ̀ Tele beèh!

Goó naâ wò béh baá mé feh te lò beèh mà.

Faá dòù yuo yeé lou, sè yeè ter né cìè.

Tég te njèh dɔɔ̀ŋ bɔgɔ̂, mé lòù meé bilî.

Te bɔ̀ huaán heè Fené mé Túna,

Bà mé nyiìb dɔɔ̀ŋ me bilí cén.

Te lè bɔɔ̀n lom mùnò seê yeè mé temé cén

Te mboón ye né seé bɔɔ̀n cu dɔɔ̀ŋ.

 

Ref:

Tàbè ŋàr-lè, beèh! Temé beéh!

Béh sab né mé wò gùlì beèh.

Sèsàm beèh wò! Yɔ̀ŋ beèh né wò!

Lò ŋgùrmò beèh, yilí yeè a ŋá ter!

Sound recording of Ciebeh Daniel singing this: